1.5 ท่อพีวีีซีแข็งและอุปกรณ์ข้อต่อ สำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

Description