abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Items starting with #

1.ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม มาตรฐานตลาด

คือ ท่อเหล็กที่ไม่มีมาตรฐานกำหนด เน้นสำหรับใช้งานโครงสร้างทั่วไป เป็นเหล็กที่ไม่เน้นคุณสมบัติทางกลมากนัก และเป็นเหล็กที่มีปริมาณซื้อขายในตลาดค่อนข้างมาก มาตรฐานความหนาเหล็กที่ใช้ทั่วไปคือ 1.20มิล(สีขาว) ,1.40มิล(สีแดง) ,1.70มิล(สีเหลือง) ,1.95มิล(สีน้ำเงิน) ,2.50มิล(สีเขียว) และ 2.70มิล(สีส้ม)

2.ท่อเหล็กกลม มาตรฐานตลาด

คือ ท่อเหล็กที่ไม่มีมาตรฐานกำหนด เน้นสำหรับใช้งานโครงสร้างทั่วไป เป็นเหล็กที่ไม่เน้นคุณสมบัติทางกลมากนัก และเป็นเหล็กที่มีปริมาณซื้อขายในตลาดค่อนข้างมาก มาตรฐานความหนาเหล็กที่ใช้ทั่วไปคือ 1.20มิล(สีขาว), 1.40มิล(สีแดง), 1.70มิล(สีเหลือง), 1.95มิล(สีน้ำเงิน), 2.50มิล(สีเขียว) และ 2.70มิล(สีส้ม)

3.ท่อเหล็กแบน มาตรฐานตลาด

คือ ท่อเหล็กที่ไม่มีมาตรฐานกำหนด เน้นสำหรับใช้งานโครงสร้างทั่วไป เป็นเหล็ก ที่ไม่เน้นคุณสมบัติทางกลมากนัก และเป็นเหล็กที่มีปริมาณซื้อขายในตลาดค่อนข้างมาก มาตรฐานความหนาเหล็ก ที่ใช้ทั่วไปคือ 1.20มิล(สีขาว), 1.40มิล(สีแดง), 1.70มิล(สีเหลือง), 1.95มิล(สีน้ำเงิน), 2.50มิล(สีเขียว) และ 2.70มิล(สีส้ม)